Astigmatizma  ( Astigmat ) Tedavisi ve Nedenleri Nelerdir

Göz küresel bir optik sistemdir. Bu sistemde bir noktanın görüntüsü,  retinada yine bir nokta şeklinde oluşur. Eğer bu sistemdeki merid­yenlerdeki eşitlik birbirine eşit de­ğilse, bir noktanın görüntüsü reti­nanın üstüne bir düzlem olarak düşmeye başlar ki bu da 1-1.5 derecenin üzerindeki gözlerde şekil­leri bulanık görmenin başlaması anlamına gelir.

Bu hastalarda uzun süreli yapılan çalışmalarda baş ve ense ağrısı şikayetleri başlar. Genellikle miyopi veya hipermetropi ile birlikte ortaya çı­kan astigmatizma silindirik merceklerle tedavi edilir.

Kırılma kusurlarında 4 ana tedavi yöntemin­den faydalanılır;

  1. Gözlük,
  2. Kontakt lens,
  3. (İnteaoküler) göz içi lens,
  4. Refraktif kornea cerrahisi,

Gözlük tedavisi ;

Yüksek dereceli kırma bozukluklarında görüntünün boyut ve sınırlarında çeşitli değişiklikler yaptı­ğından dolayı daha az tercih edilen bir yöntem olarak görü­lür.

Kontakt lensler ;

Kullanabilecek özeni gösterecek kişiler için gözlük kullanmak istemiyorlarsa, iyi bir tercih ve yöntem oluştururlar,

Yüksek dereceli kırma bozukluğu olan, göziçi lensin bu­lunmadığı, iki göz arasında farklı derecede yüksek kırma bo­zukluğu olan hastalarda kontakt lens kullanımı, gözlük kulla­nımına tercih edilir.

Kontakt lensler aynı zamanda bazı kornea ve iris hastalık­larında iyileştirici veya kozmetik amaçlı da kullanılabilir. Yay­gın olarak renkli kontakt lenslerin de kullanımı mevcuttur.

Refraktif kornea cerrahisi ;

Kırma kusuru olan kişinin kor­nea ön yüzünün eğiminin değiştirilmesi esasına dayanır.

Teknolojik olarak uygulanmasındaki kolaylıktan ve kısa sürede verdiği sonuçlardan dolayı günümüzde laser tedavileri de ön plana çıkmaktadır.

Bu tedavi şekillerinin başarılarının yanı sıra, erken ve geç bazı komplikasyonlar konusunda hasta mutlaka aydınlatıl­malıdır, Bazen eski kırma bozukluğuna uzun sürede dönüş veya tahmin edilemeyecek bazı faktörler etkisiyle hastanın başka türde kırma kusuru kazanma riskleri olabilir.

avatar