Fuhuş Tarihi ve Acı Olaylar

Fuhuş, tarihin her döneminde, her ülkede var olan toplumsal bir olaydır.Eski çağda fuhuş çoğunlukla makat yolu ile yapılan, tapınakların etki alanı içinde düşünülen bir konu olmuştur.

Fuhuş eski Kudüs’da Josias'ın yönetim devrine kadar kültürün bir parçası sayılmıştır. Babil'de fahişelere büyük saygı gösterilmiştir. Eski Yunan'da fuhuş genelev ve tapınaklarda serbest olarak yapılmıştır. Salon yasalarında bu evlerin kazançları sınıflandırılmış ve vergi vermeleri gerektiği ileri sürülmüştür.

Tanrıça Afrodit ve Fahişeler

Fahişelerin tanrıça Afrodit tarafından takdis edildiğine inanılmıştı. Bazı iyi yetişmiş fahişelerin aralarında Perikles gibi çok ünlü kişilerin de bulunduğu bir çok soylu davlet adamını etkileri altına almalarına sık rastlanmıştır.

Hıristiyanlığın yaygınlaşması ile, o zamana değin normal bir olay sayılan fuhuşa karşı bir saldırı akımı başlamıştır. Romalı hırıstiyan imparatorların hâzinelerini genelevlerden aldıkları vergiler ile doldurmalarına karşın, hırıstiyanlığın cinsel olaylara karşı olan tutumu toplum yaşantısında büyük değişiklikler meydana getirmiştir.

Fahişeler Öldürülüyordu !

Onikinci yüzyılda yaşamış büyük devlet adamı Büyük Şarl zamanında Avrupa'da fahişeler öldürülerek cezalandırılmışlardır. Haçlı seferleri sırasında Fransa'da yaşayan fahişeler hapsedilmiş ve mallarına el konulmuştur. Fakat kral Lui genelevlere tam olarak karşı çıkmamış ve fuhşu yasalar ile kontrol altına almaya çalışmıştır. 1431 yılında Basel şehri konsüllerinden olan bir rahip aile mutluluğunun korunması için fuhşu salık vermiştir.

Napolyon Devrinde Randevu Evleri Kurulmuş

Napolyon devrinde «Maisons de Tolerance» (Randevu Evleri) kurulmuş, fakat sonra politikacıların ve kilisenin etkisi ile bu evler kapatılmıştır. Ve giderek bu durum bir cinsel karaborsanın doğmasına sebep olmuştur 1958 yılında Japonya ve İtalya'da cinsel hastalıkların artması dolayısıyla genelevlerin kapatılması da Napolyon devrinde olduğu gibi yine bir cinsel karaborsanın doğmasına yol açmıştır.

Amerika ve diğer batı toplumlarında ahlâksızsızlığa karşı olanlar topluluğun gibi örgütler kurularak, fuhuş sorunu ortadan kaldırılmaya çalışılmışsa da olumlu bir sonuç elde edilememiştir.

avatar