İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ

Birçok ilaç bulantı, kusma ishal gibi yan etkilere neden olur.

Magnezyumu yüksek mide ilaçları (asit giderici talcid gibi) antibiyotikler, paraızit ilaçları, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, kinin içeren ilaçlar, barsak yumuşatıcıları ve radyasyon ışın tedavisi) en sık yan etkisi olan ilaçlardır.

ELEKTROENSEFALOGRAFİ (E.E.G.)

Kafa derisi yüzeyine konan elektrotlar, beyin çalışmasından doğduğu sanılan potansiyel farklarını alabilmektedir.

Bu elektrik akımlarının nasıl oluştuğu tam olarak açıklanamamaktaysa da, elde edilen şekiller, teşhise yardım edebilecek nitelikte belirli ve özeldir. Bununla birlikte, E.E,G nin tek ba­şına, bütün diğer teşhis yöntemlerinin yerini alabileceği fikri henüz doğrulanamamıştır.

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (E.K.G.)

Kalp elektrik akımlarının çizelgesidir.

Kalp kası kasılıp gev­şedikçe, elektrik potansiyeli değişiklikleri oluşmakta ve bun­lar, vücudun çeşitli bölgelerinde deri yüzeyine konan elektrotlarsa alınmaktadır.

Hasta, dinlenme halinde yatar ve elektrotlar, kollarına, bacaklarına ve göğsüne yerleştirilir. Po­tansiyel değişiklikleri, hareket etmekte olan bir kağıt üzerine, bir alet tarafından kaydedilir. Kaydedilen çizginin şeklinden teşhis konur.

ELEKTROMİYOGRAFİ (E.M.G.)

Kas kasılması sırasında elektrik potansiyel farkları oluşun Bunlar, elektrotlarca alınabilir ve kağıt üzerine çizilen çizgiler, elektromiyogram adınr alır.

ENDOSKOPİ

Vücut içinin, optik bir aletle incelenmesidir.

Mesaneyi in­celemeye yarayan alete sistoskop, kalınbarsağın son bölüm terini İnceleyen alete proktoskop veya sigmoidoskop, mide için olanına gastrüskop, trakea ve bronşlar için kullanılanına da bronkoskop adı verilir. Karın duvarından periton boşluğuna uzatılan peritonoskop ile, periton boşluğunu incelemek mümkündür.

 ANSEFALOGRAFİ

Kafa tası içi oluşumların görüle­bilmesi ancak beyin - omurilik sı­vısının kapladığı boşluklara hava (veya oksijen gibi bir gaz) verilme­siyle mümkündür.

Genel anestezi altında, belden iğneyle girilip subaraknoid boşlu­ğa hava verilerek çekilen filme, ha­va ensefalogramı adı verilir. Bu yolla, beyin tümörleri olan ventriküller bu tümörden ötürü şekil değiştirir.

Bundan baş­ka, bu şekilde serebral arterioskleroz ve rejenerasyon da gö­rülebilir, çünkü bu durumlarda beyin ventrükülleri genişler. Hava ensefelografisi ile başka hastalıkları görmek de müm­kündür.Günümüzde aynı amaçla beyin tomografisi (BBT) daha sık olarak kullanılmakta ve giderek ansefalografi terk edilmektedir.

 SİNTİLLOGRAM

Tıroid bezi ya da beyin gibi organ veya dokuda yoğunlaş­mış bir izotopun, gamma ışınlanması kanalı ile elde edilen resmi.

 SİSTOSKOP

İçinde ışık kaynağı olan ve içindeki optik sistem yardımıy­la, cerrahın, idrar torbasının içini görmesini ve belirli bazı iş­lemleri yapmasını sağlayan, üretradan sokulan bir alettir.

Doktor bu araç yardımıyla, üreterlerden böbrek pelvisine İn­ce sondalar uzatıp, numune olabilecek maddeler elde edilir ya da röntgen filmini çekebilmek için, bu yoldan radyo opak madde gönderebilir. Ayrıca mikroskopik inceleme için ufak parçalar alabileceği gibi, bazı tümörleri elektrik akımıyla ya­kabilir.

avatar